Politics-of-America

‘ประเทศอเมริกา’ ผ่านการหล่อหลอมมาจากประสบการณ์อันหลากหลายของผู้นำทางการเมือง ซึ่งล้วนมาจากประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์และลักษณะภูมิประเทศทั้งสิ้น

อันมีแนวคิดหลัก 2 ข้อ ได้แก่

  • ประเทศใหม่ สังคมใหม่ ที่มุ่งเน้นให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น
  • วางกฎเกณฑ์ใหม่ในเรื่องต่างประเทศ , เน้นปกป้องสิทธิ-เสรีภาพระหว่างประเทศ ซึ่งมาจากแนวคิดทางการเมืองเดิมของยุโรป แนวความคิดนี้กลายมาเป็นพื้นฐานของระบบการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา มาจากกลุ่มPuritan ซึ่งอพยพมาอยู่ ณ New England ได้รับแนวคิดมาจากบรรพบุรุษ เช่น John Adams, Thomas Jefferson , Alexander Hamilton เป็นต้น

Politics-America-pic

ระบบสหพันธรัฐ

ระบบนี้สร้างความสัมพันธ์ในการใช้อำนาจกับรัฐบาลกลาง และรัฐบาลมลรัฐ เป็นระบบที่ช่วยประสานความสัมพันธ์ระหว่างรัฐยากจนกับมลรัฐมั่นคั่ง ถือเป็นขั้นตอนปฏิรูปทางการเมือง เนื่องจากรัฐบาลกลางไม่อาจตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ทำให้รัฐบาลกลางมีหน้าที่กำหนดนโยบายทางการเงิน , ทางทหาร และนโยบายต่างประเทศ ส่วนทางด้านรัฐบาลมลรัฐ มีหน้าที่กำหนดนโยบายทางสังคม อีกทั้งยังสร้างเศรษฐกิจได้ด้วยตนเอง เช่น การศึกษา , เส้นทางคมนาคม ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ

รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยแนวคิด 2 ข้อ ได้แก่…

  • วิธีแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีหลายขั้นตอนอีกทั้งยังต้องได้รับเสียงสนับสนุนจำนวนมาก
  • ความแพร่หลายของรัฐธรรมนูญทำได้ง่าย ใช้กันอย่างแพร่หลาย มีผลบังคับใช้โดยมีการรับรองจากสภานิติบัญญัติ

‘สหรัฐอเมริกา’ เป็นสหพันธรัฐที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังสามารถเดินทางมาจนถึงปัจจุบัน เป็นสาธารณรัฐที่ใช้การปกครองแบบรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน ‘โดยการถือเสียงข้างมากจะเป็นเกณฑ์จำกัดโดยสิทธิฝ่ายข้างน้อยซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย’ มีหลักวางระเบียบการปกครอง ด้วยวิธีตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งนิยามตามรัฐธรรมนูญสหรัฐ อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ สำหรับระบบสหพันธรัฐในอเมริกา พลเมืองจะต้องอยู่ใต้หลักบังคับแห่งขั้นตอนปกครอง 3 ระดับ ได้แก่

  • สหพันธรัฐ
  • รัฐกับท้องถิ่น
  • หน้าที่รัฐบาลท้องถิ่น

ซึ่งมีการแบ่งระหว่างรัฐบาลเทศมณฑล กับองค์การเทศบาล ส่วนข้าราชการฝ่ายบริหารกับนิติบัญญัติ มาจากการเลือกตั้งแบบคะแนนเสียงของพลเมืองแบ่งเขต อีกทั้งยังพบน้อยในระดับล่างกว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ระบบ 2 พรรคมาเกือบตลอดประวัติศาสตร์ เพื่อตำแหน่งเลือกตั้งเกือบทุกระดับ สำหรับการเลือกตั้งผู้สมัครรอบแรกรัฐจะมีคัดเลือกผู้ที่ได้รับเสนอชื่อจากพรรคการเมืองหลัก เพื่อนำมาเลือกตั้งทั่วไปในเวลาต่อมา โดยเริ่มเลือกตั้งทั่วไปตั้งแต่ปี 1856 โดยพรรคการเมืองหลัก คือ พรรคDemocratic ก่อตั้งในปี 1824 ส่วนพรรคRepublican ก่อตั้งในปี 1854 เริ่มตั้งแต่สมัยสงครามกลางเมืองเป็นต้นมา มีผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีจากพรรคที่ 3 เพียงคนเดียว นั่นคือ อดีตประธานาธิบดี Theodore Roosevelt เขามาจากพรรคก้าวหน้าในปี 1912 และประธานาธิบดีกับรองประธานาธิบดีต้องมาจากการเลือกตั้งผ่านระบบเลือกตั้ง