Meaning-government

การเมือง ภาษาอังกฤษเรียกว่า Politics หมายถึง การแข่งขันเพื่อไขว่ว้าอํานาจมาเป็นของตน นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาอํานาจ โดยมันอาจส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนใหญ่ของสังคม การปกครอง ภาษาอังกฤษเรียกว่า Government คือ เรื่องบริหารวางระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ถูกนำไปใช้กับสังคม เพื่อสร้างความเสมอภาค และสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคม โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ ต้องการให้สังคมมีความสงบสุข โดยการเมืองกับการปกครองมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง เนื่องจากการปกครองจําเป็นต้องอาศัยอํานาจ ถึงจะสามารถดําเนินขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างสําเร็จลุล่วง ด้วยเหตุนี้การศึกษาเรื่องนี้ จึงสามารถอธิบายได้ว่า เป็นการศึกษาในเรื่องขององค์กรที่ใช้อํานาจ รวมทั้งระเบียบกฎเกณฑ์บริหารต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับประเทศ นั่นเอง

 

อำนาจอธิปไตย คือ อํานาจอันเด็ดขาดพร้อมต่อการบังคับ รวมทั้งวางกฎหมายเพื่อภาครัฐและประชาชน นอกจากนี้ยังสามารถดําเนินกิจกรรมทั้งภายในหรือภายนอกได้อย่างอิสระ – เสรี โดยไม่อาจบังคับ, ควบคุม, หรือแทรกแซงโดยประเทศอื่นได้

สำหรับนักปราชญ์ นักวิชาการ ทางรัฐศาสตร์ทั้งหลายจะแบ่งวิชานี้ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่…

ศาสตร์ – Science ได้แก่ ความรู้การเมืองการปกครอง

ศิลป์ Arts – อันเป็นเรื่องของการปกครองประชาชนที่นำมาใช้จริง

เพราะฉะนั้น วิชารัฐศาสตร์ จึงกลายมาเป็นวิชาซึ่งประยุกต์ลักษณะทั้งในเรื่องของศาสตร์และศิลป์ผสมเข้าด้วยกัน ต่อมาจึงมีผู้นำเอาวิชาที่ผ่านการกลั่นกรองมาแล้วนี้มาใช้ปกครองประเทศ แต่ทว่าความเป็นจริงแล้วนักวิชาการเมืองเหล่านี้ อาจถูกบุคคลบางกลุ่มมองในทางไม่ดี เช่น อาจจะมองว่าเป็นเรื่องสกปรก ทำได้ทุกวิธีทางเพื่อมุ่งหาผลประโยชน์ส่วนตัว นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของคนมีเงิน มีการศึกษา ต้องการเก็บอำนาจไว้คนเดียว แต่ทว่าสภาพความเป็นจริง คือ การเมืองมันเป็นเรื่องที่ทุกคนทุกคนในสังคม จำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ หาใช้เป็นเรื่องที่น่ากลัวหรือเลวร้ายอย่างที่หลายๆคนคิด ถ้าบุคคลใดมีความเข้าใจอย่างถูกต้องและนำมาใช้ให้ถูกต้อง เป็นเพราะว่าวิชาการเมืองเป็นวิชาที่ผู้ปกครองประเทศจะต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน โดยมีจุดประสงค์ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยตลอดจนเกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ด้วยเหตุนี้เพื่อที่ให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้ถึงความหมายอย่างแท้จริงของรัฐศาสตร์อย่างเข้าใจได้ง่ายแล้ว ก็จะขอกล่าวโดยสรุปในเนื้อหาสาระสำคัญของความหมายของการเมืองได้ ดังนี้…

  • เรื่องอำนาจปกครองผู้คนจำนวนมหาศาล
  • เรื่องจัดสรรผลประโยชน์ในทุกๆ ด้านให้ลงตัว
  • เป็นความสัมพันธ์ที่ขาดไปไม่ได้ระหว่างมนุษย์กับรัฐ
  • ต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจผลประโยชน์มาเป็นของตน
  • มีส่วนประกอบหลัก คือ ผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครอง

สุดท้ายแล้วถ้ารัฐใดมีความสามารถนำวิชารัฐศาสตร์ มาทำให้ประชาชนในรัฐรู้สึกพอใจ มีความสงบสุข ก็ถือว่ารัฐนั้นประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง