คำว่า ‘การเมือง’ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า ‘Politics’ สำหรับความหมายของคำๆ นี้ ได้มีนักปราชญ์และนักรัฐศาสตร์หลายต่อหลายท่าน ได้ให้คำนิยามแตกต่างกันออกไป ซึ่งเราได้นำทัศนะอันน่าสนใจมาให้คุณได้ศึกษากัน

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ประจำปี พ.ศ.2525 ได้ให้คำนิยามไว้ว่า ‘การเมือง คือ งานที่เกี่ยวข้องกับรัฐหรือแผ่นดิน เช่น วิชาการเมืองที่ว่าด้วยจัดสรรปันส่วนแห่งรัฐ เป็นต้น’

สังข์ พัธโนทัย อดีตที่ปรึกษา ของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ให้ความหมายไว้ว่า ‘การเมือง’ คือ ศิลปะเพื่อใช้ปกครอง โดยมุ่งเน้น ให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน รวมทั้งระหว่างรัฐกับหัวเมืองต่างๆ รวมทั้งระหว่างรัฐกับรัฐ เพราะฉะนั้น การเมืองจึงเป็นทั้งเรื่องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นฝ่ายกำหนดนโยบายการปกครองตลอดจนเป็นฝ่ายดำเนินกิจกรรมตามนโยบายที่ได้วางเอาไว้

academic

Aristotle นักปรัชญาผู้มีชื่อเสียงในสมัยกรีกโบราณ ได้ให้ความหมายไว้ว่า การเมืองมีความเกี่ยวพันกับอำนาจอย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้อำนาจทางการเมืองก็มีความแตกต่างจากอำนาจในเรื่องอื่นๆ อีกด้วย โดยเฉพาะองค์กรทางการเมือง จำเป็นจะต้องมีอำนาจปกครองในลักษณะอธิปัตย์ อีกทั้งยังต้องประกอบด้วยปัจจัยอันเด่นชัด 2 ข้อ ได้แก่ อำนาจ กับการปกครอง

ส่วนทัศนะของนักรัฐศาสตร์พฤติกรรมการเมือง มีความเห็นพ้องตรงกันว่า การเมือง เป็นวิธีต่อสู้เพื่อไขว่คว้าอำนาจ เพราะประสงค์มีอำนาจอยู่เหนือผู้อื่น สำหรับ ‘การเมือง’ มีความหมาย 2 ข้อได้แก่…

  • ต่อสู้เพื่อแสวงหาอำนาจ ซึ่งหมายถึง บุคคลหนึ่งใดหรือบุคคลที่เป็นกลุ่ม มีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของบุคคลอื่นๆ
  • ต่อสู้เพื่อแย่งชิงการปกครอง ซึ่งจะมีกฎหรือไม่มีก็ได้ แต่ก็ต้องมีเป้าหมายในการดูแลให้ประชาชนในสังคมดำรงอยู่อย่างเป็นระเบียบ

Harold D Lasswell นักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันผู้มีชื่อเสียง มีทัศนะว่าการเมืองเป็นเรื่องของผู้มีอิทธิพลกับผู้ทรงอิทธิพล โดยมุ่งเน้นเรื่องใคร ได้อะไร ได้อย่างไร เป็นต้น สำหรับผู้เต็มไปด้วยอำนาจตามความเห็นของเขา คือ ผู้ที่ได้รับหรือกอบโกยสิ่งที่มีคุณค่าในสังคม คือ เรื่องอำนาจ, เคารพนับถือ, นิยมชมชอบ, ยุติธรรม, อยู่ดีกินดี, มั่นคง, ชำนาญ รวมทั้งต้องมีความรอบรู้ให้ได้มากที่สุด

สรุปแล้ว การเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับอำนาจปกครอง ไม่ว่าประเทศนั้นกำลังตกอยู่สถานการณ์ใดหรือขึ้นอยู่กับสถาบันใด ถ้าหากมีการต่อสู้แข่งขันกันเพื่อมุ่งแสวงหาอำนาจแล้ว ก็ล้วนแต่เป็นการเมืองทั้งสิ้น นอกจากนี้ ยังเป็นเรื่องอันเกี่ยวกับ วิธีปกครอง ดูแล จัดการให้ประชาชนในสังคมอยู่ภายใต้ความเป็นธรรม เพราะฉะนั้นการเมืองจึงถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ และแน่นอนว่าเป็นสิ่งดี ต้องใช้ทั้งศาสตร์ผสมผสานศิลป์ในการปกครอง โดยทุกๆ คนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้เฉกเช่นเดียวกับศิลปะและศาสตร์อื่นๆ ที่มีอยู่ในโลก