United-States-Judiciary

‘รัฐบาลกลางสหรัฐ’ ใช้ระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐที่ยึดมั่นในรัฐธรรมนูญ อันประกอบด้วยรัฐจำนวน 50 รัฐ ซึ่งมีการแบ่งเขตปกครองขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง รวมทั้งดินแดนอื่นๆ มีการแบ่งหน้าที่ออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ นิติบัญญัติ, บริหาร และตุลาการ โดยรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา ต้องผ่านรัฐสภา, ประธานาธิบดี, ศาลกลาง เรื่อยไปยังศาลสูงสุดตามลำดับ สำหรับใช้อำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการจัดตั้งกระทรวงของฝ่ายบริหารและศาลชั้นรอง เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐบัญญัติ

ศาลสูงสุดสหรัฐ

คือ ศาลกลางชั้นสูงสุดแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญสหรัฐ มาตรา 3 ซึ่งบัญญัติมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1789 มีเขตอำนาจชั้นอุทธรณ์ขั้นสูงสุด โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอำนาจในการตัดสินคดีที่อุทธรณ์ตามคำวินิจฉัยของศาลกลางรวมทั้งศาลรัฐ อันเกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมายกลาง ซึ่งมีทั้งเขตอำนาจในชั้นต้น สำหรับตัดสินคดีหลากหลายรูปแบบ และในประเทศสหรัฐ คำวินิจฉัยของศาลสูงสุดนี้ถือเป็นที่สุด

ตามปกติทั่วไปแล้ว ศาลประกอบด้วยประธานศาลจำนวน 1 คน และองค์คณะผู้พิพากษาอีก 8 คน โดยประธานาธิบดีจะเป็นผู้เสนอชื่อให้วุฒิสภารับรอง ต่อมาเมื่อได้รับแต่งตั้งแล้ว ตุลาการก็จะดำรงตำแหน่งจนกว่าจะเสียชีวิต, ลาออก,  เกษียณอายุ หรือถูกถอดอันเนื่องมาจากมีการฟ้องให้ขับออกจากตำแหน่ง แต่ถึงกระนั้นก็ตามก็ยังไม่เคยมีตุลาการถูกถอดออกด้วยวิธีนี้ สำหรับตุลาการแต่ละคนก็มีเสียงจำนวน 1 เสียงในการลงคะแนน ซึ่งหลาย ๆ คดีก็มีการวินิจฉัยด้วยคะแนนอันเป็นเอกฉันท์

ในวาทกรรมสมัยใหม่ มักมีทัศนะคติต่อตุลาการว่า มีปรัชญาและการตีความกฎหมายไปในเชิงอนุรักษนิยม, ทางสายกลาง หรือทางเสรีนิยม

สถาบันตุลาการ

อำนาจของตุลาการมีขั้นตอนดำเนินงานอันเป็นสากล ได้แก่…

  • อำนาจตัดสินชี้ขาด หรือ ศาล
  • ศาลจะดำเนินหน้าที่ในกรณีฟ้องร้องเท่านั้น

ความเป็นมาของอำนาจตุลาการแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถพิจารณาได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่…

  • อำนาจภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ได้แก่ อำนาจกำหนดวาระ ของการดำรงตำแหน่งของผู้พิพากษา ตลอดจนขอบข่ายหน้าที่ขั้นตอนดำเนินงานของศาล
  • อำนาจที่ไม่ได้บัญญัติภายใต้รัฐธรรมนูญ คือ อำนาจชี้ขาดข้อโต้แย้งทางกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติรวมทั้งฝ่ายบริหาร
  • อำนาจอื่นๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน

โครงสร้างของศาลมี 2 ระดับ ได้แก่

  • ศาลของรัฐบาลกลาง คือ อุทธรณ์, สูงสุด, อุทธรณ์ทหาร, ภาษี รวมทั้งตุลาการ
  • ศาลมลรัฐ ได้แก่ มโนสาเร่, ชั้นต่ำ, อุทธรณ์ รวมทั้งศาลสูงศาลของรัฐบาลกลางซึ่งมีระดับเหนือกว่าศาลมลรัฐ

โดยอำนาจคัดเลือกของผู้พิพากษาของรัฐบาลกลาง จัดเป็นอำนาจของประธานาธิบดี ในการเสนอชื่อรวมทั้งต้อง ได้รับการรับรองจากสภาสูง เพื่อคัดเลือกผู้พิพากษามลรัฐ อันได้มาจากการแต่งตั้ง