Liberalcountry

‘เสรีนิยม’ เป็นปรัชญาการเมืองที่ตั้งอยู่บนแนวคิดสิทธิ-เสรีภาพและความเสมอภาค แต่ตามปกติแล้วจะสนับสนุนความคิดสำคัญๆเหล่านี้ เช่น เสรีภาพในการพูด, สิทธิพลเมือง, เสรีภาพทางศาสนา, ตลาดเสรี, รัฐบาลฆราวาส, เสรีภาพสื่อ, ความเสมอภาคทางเพศ, ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นต้น

ประชาธิปไตยเสรีนิยม หรือ ประชาธิปไตยแบบตะวันตก คือ ระบอบการปกครองรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีผู้แทนดำเนินการภายใต้หลักเสรีนิยม ได้แก่ พิทักษ์ปัจเจกบุคคล แต่โดยทั่วไปแล้ว ก็จะมีการระบุไว้ในกฎหมายอันมีลักษณะเฉพาะ คือ

  • มีการเลือกตั้งยุติธรรม
  • แบ่งอำนาจออกเป็นฝ่ายต่างๆ
  • ใช้หลักนิติธรรมในชีวิตประจำวัน
  • คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม

รัฐที่ยึดถือระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยม ก็มีหลายประเภท เช่น ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ เช่น เบลเยียม, ออสเตรเลีย, เบลเยียม, แคนาดา, ญี่ปุ่น, สหราชอาณาจักร เป็นต้น หรือสาธารณรัฐ เช่น สหรัฐอเมริกา, ฝรั่งเศส, อินเดีย, ไอร์แลนด์ เป็นต้น ระบบรัฐสภา เช่น ออสเตรเลีย, อินเดีย, ไอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร เป็นต้น หรือระบบประธานาธิบดีอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา

ทางด้านปฏิบัติแล้ว ระบอบประชาธิปไตยก็มีการจำกัดเสรีภาพบางอย่างด้วย รวมถึงมีข้อจำกัดตามกฎหมายต่างๆ เช่น เรื่องลิขสิทธิ์, หมิ่นประมาท, พูดต่อต้านประชาธิปไตย, บั่นทอนสิทธิมนุษยชน รวมถึงพูดเพื่อก่อการร้าย เป็นต้น ปัจจุบันนี้มักใช้จำกัดองค์กรที่เล็งเห็นว่า ต้องการโหมสร้างกระแสเพื่อก่อการร้ายจริงๆ หรือมีการยั่วยุให้กลุ่มต่างๆ เกิดความเกลียดชังกันอย่างไร้เหตุผล ในส่วนของเหตุผลสามัญในการออกกฎหมายเหล่านี้ก็เพื่อ ความอยู่รอดของประชาธิปไตยและเพื่อเสรีภาพ เช่น เสรีภาพพูดเพื่อสนับสนุนการสังหารหมู่ ย่อมส่งผลให้สิทธิการมีชีวิตและความปลอดภัยของผู้อื่นตกอยู่ในอันตราย

อุดมการณ์ทางการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา

อุดมการณ์การเมือง คือ โครงสร้างทางความคิดของบุคคลอันเกี่ยวกับเรื่องการเมือง รวมถึงทัศนะคติของประชาชนอันมีต่อการทำงานของรัฐบาล โดยประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยหลักสำคัญ 3 ข้อ ได้แก่…

  • ยอมรับในสิทธิมนุษยชน คือ ให้ความสำคัญกับสิทธิที่เท่าเทียมกันของประชาชน เป็นสิทธิที่ไม่อาจโอนให้แก่กันได้
  • มีส่วนร่วมทางการเมือง คือ ประชาชนมีสิทธิเลือกผู้นำรัฐบาล อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความต้องการของประชาชน

สาธารณะของประเทศสหรัฐอเมริกา

  • ลัทธิเสรีนิยม มุ่งเน้นนำอำนาจของรัฐเข้าไปผลิตสินค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งแก้ไขปัญหาสังคม
  • ลัทธิอนุรักษ์นิยม นิยมชมชอบรัฐบาลที่มีอำนาจน้อย คือ เห็นว่ารัฐไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ มากส่วนวิธีแก้ไขควรเป็นหน้าที่ขององค์การอื่นๆ มากกว่า
  • ลัทธิสังคมนิยม เป็นเจ้าของร่วมกันในการผลิต เพื่อแจกจ่ายและบริหาร ในส่วนของกำไรก็ต้องแบ่งกัน

นโยบายสาธารณะ คือ กิจกรรมต่างๆ ที่ทำโดยฝีมือของรัฐบาล อันมีสาระสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีแก้ไขปัญหา รวมทั้งดูแลสถานการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ